top of page
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.)

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia

- w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie towaru, pod warunkiem, że zamówiliście jeden lub więcej towarów w ramach jednego zamówienia i jest on lub zostanie dostarczony za jednym razem ;

- w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli w ramach jednego zamówienia zamówili Państwo kilka towarów, które są dostarczane oddzielnie;

- w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki, jeżeli zamówiliście towary, które są dostarczane w kilku przesyłkach częściowych lub w kilku częściach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas o tym poinformować(POLITURA Michal Szarko, Allerstr. 15, 12049 Berlin, tel. +49 30 644 76 041, adres e-mail: info@politura-berlin.de)w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy za towar, który można wysłać pocztą, do czasu otrzymania przez nas zwróconego towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar, który można wysłać jako paczkę należy wysłać do nas lub na adres POLITURA Michal Szarko, Allerstr. 15, 12049 Berlin, do zwrotu lub wydania. Termin jest zachowany, jeżeli przed upływem terminu czternastu dni wyślą Państwo rzecz, którą można wysłać paczką pocztową.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia nie dotyczy umów

- o dostawę rzeczy, które nie są prefabrykowane, dla wyprodukowania których decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
- o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na którym przedsiębiorca nie ma wpływu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz zapieczętowana, która ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie może zostać zwrócona, jeżeli opakowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
- o dostawę towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami;
- o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało zerwane po dostarczeniu.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

- Do POLITURA Michal Szarko, Allerstr. 15, 12049 Berlin, telefon: +49 30 644 76 041, adres e-mail: info@politura-berlin.de

- Ja/ my (*) niniejszym odstępuję/ odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/
świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówiono w dniu (*)/ otrzymano w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

bottom of page