top of page
Warunki

Warunki i informacje o kliencie dotyczące zakupów online


I. Warunki ogólne

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1). 120_bad495,51d_bad49cf.58d Berlin, Niemcy) za pośrednictwem strony internetowej www.politura-berlin.de. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie jakichkolwiek terminów, których mogłeś użyć, jest sprzeczne.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, którego w przeważającej mierze nie można przypisać jej działalności gospodarczej ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.


§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów i/lub świadczenie usług montażowych.

(2) Gdy tylko umieścisz dany produkt na naszej stronie internetowej, złożymy Ci wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie przedmiotu._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136zły5cf58d_

(3) Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:
Towar przeznaczony do zakupu umieszczany jest w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać „koszyk” i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie.
Po wywołaniu strony „Zamówienie” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki wszystkie dane zamówienia są ponownie wyświetlane na stronie przeglądu zamówienia.


Jeśli jako metodę płatności korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort), zostaniesz przeniesiony na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub najpierw zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.

 

Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Następnie zostaniesz przekierowany z powrotem do strony przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym.
 

Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich informacji, ich zmiany (również za pomocą funkcji „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zakupu.
Wysyłając zamówienie za pomocą przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oświadczają Państwo w sposób prawnie wiążący przyjęcie oferty, przez co umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje zapytania dotyczące przygotowania oferty nie są dla Ciebie wiążące. Złożymy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mail), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w niektórych przypadkach automatycznie. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który nam podałeś, jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie gwarantowany, aw szczególności, że nie jest blokowany przez filtry SPAM.


§ 3 Dostosowane towary

(1) Najpóźniej bezpośrednio po zawarciu umowy przekazujesz nam odpowiednie informacje, teksty lub pliki wymagane do indywidualnego zaprojektowania towaru . Należy przestrzegać wszelkich naszych specyfikacji dotyczących formatów plików.
 
(2) Zobowiązujesz się nie przekazywać żadnych danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazwy, prawa do znaków towarowych) lub narusza obowiązujące przepisy prawa. Wyraźnie zwalniasz nas z wszelkich roszczeń osób trzecich dochodzonych w tym kontekście. Dotyczy to również kosztów reprezentacji prawnej wymaganej w tym kontekście.
 
(3) Nie sprawdzamy przekazywanych danych pod kątem poprawności treści i nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tym zakresie.

§ 4 Świadczenie usług w zakresie usług montażowych

 

(1) O ile przedmiotem umowy są usługi montażowe, jesteśmy winni prace montażowe wynikające z opisu usługi. Zapewniamy to zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

 

(2) Usługa jest świadczona w uzgodnionych terminach.

 

(3) Jesteś zobowiązany do współpracy. W szczególności w czasie świadczenia usług montażowych mają Państwo możliwość wejścia na teren obiektu w dostępnym i w miarę bezpiecznym stanie. Ponadto są Państwo zobowiązani do dostarczenia nam energii elektrycznej oraz w razie potrzeby wody. Jesteśmy uprawnieni do rozwiązania części umowy o świadczenie usług montażowych zgodnie z § 643 BGB, jeśli nie wywiążą się Państwo ze swoich zobowiązań do współpracy. Wyznaczymy Ci na to rozsądny termin, w którym możesz nadrobić zaległości w zakresie niezbędnych usług współpracy.

 

(4). Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawowe prawo do odstąpienia istnieje, jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia dopiero po upływie okresu odstąpienia. Masz prawo udowodnić, że faktycznie nie ponieśliśmy żadnych kosztów lub były one znacznie niższe.

§ 5 prawo zatrzymania, zachowanie tytułu

(1) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

(2)  Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

 


§ 6 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) W przypadku przedmiotów używanych roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeśli wada ujawni się dopiero po roku od dostawy przedmiotu. Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od dostawy rzeczy, roszczenia z tytułu wad można dochodzić w ciągu ustawowego okresu przedawnienia wynoszącego dwa lata od dostawy rzeczy. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania:

- zawinionych przez nas szkód wynikających z utraty życia, ciała lub zdrowia oraz innych szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub przejęliśmy rękojmię za stan rzeczy.

(3)  Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie towaru pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostarczeniu oraz o jak najszybsze poinformowanie nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli nie zastosujesz się, nie ma to wpływu na Twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(4) Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, w ramach odstępstwa od powyższych przepisów gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:

a)  Jeśli chodzi o charakter przedmiotu, uzgodnione są tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta, ale nie inne reklamy, promocje publiczne i oświadczenia producenta .

b)  W przypadku wad udzielamy gwarancji, według naszego uznania, poprzez naprawę lub późniejszą dostawę. Jeśli eliminacja wady nie powiedzie się, możesz wybrać żądanie zmniejszenia lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się po drugiej nieudanej próbie, chyba że z charakteru rzeczy lub wady wynika coś innego. W przypadku sprostowania nie musimy ponosić zwiększonych kosztów wynikających z dowiezienia towaru do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, jeżeli przesyłka nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

c)  Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy towaru. Skrócony termin nie obowiązuje:

- zawinionych przez nas szkód wynikających z utraty życia, ciała lub zdrowia oraz innych szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub przejęliśmy rękojmię za stan rzeczy;
- za rzeczy, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość;
- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, które przysługują Państwu w stosunku do nas w związku z uprawnieniami gwarancyjnymi.


§ 7 Rechtswahl, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1)   Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona zapewniona przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta nie zostanie cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2)  Miejscem świadczenia wszystkich usług wynikających ze stosunków handlowych z nami i miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, o ile nie jesteś konsumentem, ale handlowcem , osoba prawna prawa publicznego lub publicznoprawna -są prawnym majątkiem specjalnym. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Prawo do odwołania się do sądu w innym miejscu jurysdykcji pozostaje nienaruszone.

(3)  Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.II Informacje o kliencie

1. Tożsamość Sprzedawcy

POLITURA Michał Szarko
Allestr. 15
12049 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 30 644 76 041
E-mail: info@politura-berlin.de 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy chętni do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażu konsumenckiego.

2. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest niemiecki.

3.2. Nie zapisujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online   dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarka. Po otrzymaniu zamówienia dane zamówienia, informacje wymagane przez prawo w przypadku umów zawieranych na odległość oraz Ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. Jeśli zapytasz o ofertę poza systemem koszyka online, wszystkie dane umowy otrzymasz w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. e-mailem, który możesz wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. Istotne cechy towaru lub usługi

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. Ceny i warunki płatności

5.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są pokazane osobno w trakcie składania zamówienia i dodatkowo ponosisz, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

5.3. Metody płatności dostępne dla ciebie są pokazane pod odpowiednio wyznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.4. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych sposobów płatności, roszczenia płatnicze z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

6. Warunki Dostawy

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2. Jeśli jesteś konsumentem, zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na ciebie dopiero z chwilą wydania ci towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej niewymienionej przez zleceniobiorcę lub inną osobę odpowiedzialną za realizację przesyłki.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na własne ryzyko.

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady opiera się na postanowieniu „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

8. Wypowiedzenie

8.1. Informacje na temat rozwiązania umowy oraz warunków jej rozwiązania znajdują się w regulaminie „Usługi instalacyjne” w naszych Ogólnych Warunkach (Część I) oraz w odpowiedniej ofercie.

 


ostatnia aktualizacja: 11.10.2020

bottom of page